69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบฟอร์ม ปย.2 ของหน่วยงาน (งานควบคุมภายใน) เขียนโดย Super User 3769
ใบลาประเภทต่างๆ เขียนโดย Super User 971
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เขียนโดย Super User 739
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เขียนโดย Super User 782
แบบประเมินสมรรถนะ เขียนโดย Super User 717
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (ผนวก ก.) เขียนโดย Super User 1120
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เขียนโดย Super User 707
แบบสอบถามวิจัย เขียนโดย Super User 721
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ปี 2556 เขียนโดย Super User 937
แบบฟอร์มนำส่งผลงานพัฒนาคุณภาพ/R2R/CQI/นวัตกรรม/เรื่องเล่า เขียนโดย Super User 2357