69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หนังสือเเจ้งการยกเลิกของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลาไปศึกษา ฯ พ.ศ.2552 และเเจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำไปศึกษา เพิ่มเติม ฝึกอบรมฯ เขียนโดย Super User 1409
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 เขียนโดย Super User 5847
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลงวันที่ 15 ก.ย.2552 เขียนโดย Super User 1031
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ฯ พ.ศ.2548 เขียนโดย Super User 1040
แบบอนุมัติปี 57 เขียนโดย Super User 826
แบบอนุมัติไปประชุม อบรม ภายนอกรพ. ปรับใช้ใหม่แล้ว สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ในหน่วยงานของรพ.ตรังได้ เขียนโดย Super User 1057
แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตทำการวิจัย เขียนโดย Super User 955
แบบโครงร่างงานวิจัย เขียนโดย Super User 773
ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ เขียนโดย Super User 837
บันทึกข้อความ ขอสมัครรับทุนแพทย์ประจำบ้าน เขียนโดย Super User 1089