69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลงวันที่ 15 ก.ย.2552 เขียนโดย Super User 812
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ฯ พ.ศ.2548 เขียนโดย Super User 832
แบบอนุมัติปี 57 เขียนโดย Super User 617
แบบอนุมัติไปประชุม อบรม ภายนอกรพ. ปรับใช้ใหม่แล้ว สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ในหน่วยงานของรพ.ตรังได้ เขียนโดย Super User 836
แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตทำการวิจัย เขียนโดย Super User 758
แบบโครงร่างงานวิจัย เขียนโดย Super User 591
ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ เขียนโดย Super User 628
บันทึกข้อความ ขอสมัครรับทุนแพทย์ประจำบ้าน เขียนโดย Super User 877
ศน.1(ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ) เขียนโดย Super User 909
ศน.2(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ) เขียนโดย Super User 566