69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf)ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1051 kB12 Downloads
เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ประกาศผู้ชนะออกซิเจนเหลว.pdf)ประกาศผู้ชนะออกซิเจนเหลว.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร351 kB17 Downloads
เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

กำหนดดูครุภัณฑ์ชำรุดฯ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 09.30 น.

ผู้เข้าประมูลราคา จะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

ถึงเวลา 12.00 น.

กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด 2.pdf)ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด 2.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร978 kB146 Downloads
เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

Attachments:
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบเด็ก.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบเด็ก.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร2050 kB13 Downloads
Download this file (ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf)ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร996 kB9 Downloads
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร5020 kB8 Downloads
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร317 kB8 Downloads
เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

จังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง ยกเลิกประกาศจังหวัดตรัง

ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561

เนื่องจากมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในเงื่อนไขวิธีการประมูล

Attachments:
Download this file (ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด.pdf)ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร260 kB31 Downloads