69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.00 น. ณห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัสดุ โรงพยาบาลตรัง

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 3ธันวาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัสดุ โรงพยาบาลตรัง

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557- 6 มกราคม 2558

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557- 6 มกราคม 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองในวันที่ 6 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง