69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 88 ยูนิต                                               เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง                           ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 หลัง กำหนดดูสถานที่ วันที่ 27 พย.57                         กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา วันที่ 2 ธันวาคม 57 เวลา 09.00 น.ถึง 12.00 น.                                  ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา รพ.ตรัง กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 18 ธันวาคม 57                     เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาชุดละ 7,000 บาท ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและ     บำรุงรักษา รพ.ตรัง ระหว่างวันที่ 20 - 26 พย. 57 โทร 057201513

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฝังรากฟันเทียม (Implant) จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กำหนดวันยื่นซองเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๕ พย.๒๕๕๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่

วันที่ ๒๕ พย.๒๕๕๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  โทร ๐๗๕๒๐๑๕๑๓

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองเอกสารสอบราคาในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักา โรงพยาบาลตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองเอกสารสอบราคาในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง