69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf)ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1051 kB13 Downloads