69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดวันยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 20 กพ.2558 ถึงวันที่ 18 มีค.2558

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 มีค.2558 เวลา 10.30 น

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 20 กพ.2558 ถึงวันที่ 18 มีค.2558

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร 075201513

Attachments:
Download this file (ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด 2558.pdf)ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด 2558.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร29 kB208 Downloads

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง ระบบ image vault Dimension.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง ระบบ image vault Dimension.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร29 kB275 Downloads

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal dropper) จำนวน ๒ เครื่อง

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075201513

Attachments:
Download this file (ราคากลาง เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Dropper) ปี58.pdf)ราคากลาง เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Dropper) ปี58.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร30 kB594 Downloads

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพัสดุ โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง วัสดุการแพทย์ 4 รายการ.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง วัสดุการแพทย์ 4 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร32 kB197 Downloads