69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ – ๔ (๑ ครอบครัว)  

พื้นที่ใช้สอย ๗๖ ตารางเมตร และบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ –๖ (๑ ครอบครัว)  พื้นที่ใช้สอย ๙๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง 

จังหวัดตรัง จำนวน ๒ รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ ๔ (๑ ครอบครัว)

พื้นที่ใช้สอย ๗๖ ตารางเมตร ราคากลางเป็นเงิน ๙๗๘,๑๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางของงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ ๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย  ๙๘ ตารางเมตร

ราคากลางเป็นเงิน ๑,๑๕๘,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.  กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา

ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  กำหนดวันประมูลจ้างฯ

รายการที่ ๑  บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔  ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

รายการที่ ๒ บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาตรัง ระหว่างวันที่

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๐๑๕๑๓

 

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง เครื่องผลิตยาแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง เครื่องผลิตยาแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร28 kB201 Downloads

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งใต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณกลุ่มงานพัสดุและบำรงุรักษา โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร27 kB245 Downloads

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบไบโพลาร์ในน้ำเกลือ จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ในระหว่างวันที่ 13 กพ.58 ถึงวันที่ 3 มีค.58

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 5 มีค. 58 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา รพ.ตรัง

ระหว่างวันที่ 13 กพ.58 ถึงวันที่ 3 มีค.58 โทร 075201513

Attachments:
Download this file (ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมล.pdf)ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมล.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร28 kB182 Downloads