69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

วงเงิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางกิโลกรัมละ 13 บาท ปริมาณขยะ 120,000 กิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสมอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

ประกาศ ปรับปรุง ร่าง TOR  ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น  

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 หลัง

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2557  โทร 075201513 โทรสาร 075581517

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (ยูนิต 8.pdf)ยูนิต 8.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร334 kB540 Downloads

ปรับปรุงร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 88 ยูนิต  เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น

พื้นทีี่ี่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเทีี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 หลัง

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2557  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา 

โรงพยาบาลตรัง  โทร 075201513 โทรสาร 075581517  Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (ยูนิต 8.pdf)ยูนิต 8.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร334 kB637 Downloads

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557- 3 ธันวาคม 2557

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557- 3 ธันวาคม 2557 โทร 075201513