69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคค  และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์