69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาคผนวก 4 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา) เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย 644
ภาคผนวก 3 แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแล) เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย 610
แบบฟอร์มมอบหมายงาน เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย 1162
แบบฟอร์มการขอโอน เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย 455