69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยา Albumin human normal inj 20% in 50 ml จำนวน 250 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 50
โครงการซื้อยา losartan tab 50 mg จำนวน 1,320x300 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 42
โครงการซื้อยา Levodopa 250 mg+benserazide 50 mg จำนวน 300x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 52
โครงการซื้อยา Donepezil HCL 10mg จำนวน 150x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 59
โครงการซื้อยา Diacerein cap 50 mg จำนวน 650x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 56
โครงการซื้อ Ensure FOS 1392 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 56
โครงการซื้อยา Factor VIII inj 250 u 160 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 49
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Ensure FOS 850 g จำนวน 1,320 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 126
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Sodium Valproate inj 400 mg/ml จำนวน 940 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 137
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Imipenem 500 mg+cilastatin 500 mg inj จำนวน 600 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 142