69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เอกสารฝ่ายแผนงาน

เขียนโดย งานแผน

Excel ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 1,2-58

เขียนโดย งานแผน

PowerPoint ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก ปี งปม 57-58 (นำเสนอ คกก.บริหาร 28 ส.ค.58)

เขียนโดย งานแผน

ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก (ครั้งที่ 1, 2-57 ; 1-58)

เขียนโดย งานแผน

ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก (ครั้งที่ 1-58)