69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เอกสารฝ่ายแผนงาน

เขียนโดย งานแผน
หมวด:

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รพ.ตรัง ปีงบประมาณ 2562-2565 (เอกสารหมายเลข 1)

เขียนโดย งานแผน
หมวด:

แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานเขียนขอมาในปีงบประมาณ 2561- 2565 (เอกสารหมายเลข 2)

เขียนโดย งานแผน
หมวด:

งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข 4)

เขียนโดย งานแผน
หมวด:

งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข 5)

เขียนโดย งานแผน
หมวด:

รายละเอียดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รพ.ตรัง  ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 3)