69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557- 3 ธันวาคม 2557

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557- 3 ธันวาคม 2557 โทร 075201513