69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

สอบราคาจ้างขนย้ายพร้อมกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลตรัง ประจำปีงบประมาณ 2558

วงเงิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางกิโลกรัมละ 13 บาท ปริมาณขยะ 120,000 กิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสมอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง