69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตึกอำนวยการชั้น2 โรงพยาบาลตรัง แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ให้เกียรติมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีควนหาญ ประจำปี2560 อ่านต่อ....

เขียนโดย Super User

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตึกอำนวยการชั้น2 โรงพยาบาลตรัง แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ให้เกียรติมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีควนหาญ ประจำปี2560 ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีควนหาญซึ่งได้ประกาศรายชื่อและร่วมแสวดงความยินดีในการประชุมวันนี้ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

กลุ่มระดับชำนาญการสายงานพยาบาลวิชาชีพ รางวัลดีเด่น นางสาวจิรารัตน์ ดำทอง งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

กลุ่มการพยาบาล รางวัลชมเชย นางกษมภัฎ สวัสดิรักษ์ งานศูนย์มะเร็งและการดูแลแบบประคับประคอง กลุ่มการพยาบาล สหวิชาชีพ

รางวัลดีเด่น นายบุญจริง ฤทธิโสม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน

สายงานพยาบาลวิชาชีพ รางวัลดีเด่น นางสาวชุติกาญจน์ พิรามวิทวัส งานห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล  

กลุ่มลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ รางวัลดีเด่น นางสาวกาญจนา หนูหมาด กลุ่มอาชีวเวชกรรม

กลุ่มพนักงานกระทรวงและลูกจข้างชั่วคราว สายงานทั่วไป รางวัลดีเด่น นายสมพงษ์ เอียดนุ่ม พนักงานรักษาความปลอดภัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวมาริสา คงแย้ม นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
ทั้งนี้ขอให้ท่านที่ได้รับรางวัลจงรักษาความดีอันนี้ตลอดไป

 

 

 กลับหน้าหลัก