69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.

ตามรายละเอียดแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1356 kB33 Downloads