69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เลื่อยตัดกระดูกหน้าอกแบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.