69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 120 ชุด

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ตามรายละเอียดแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศประักวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf)ประกาศประักวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1049 kB23 Downloads