69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

27 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมวิชาการ "รพ.สต ติดดาว "

เขียนโดย นางนิรมล ขวัญนิมิตร

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ "รพ.สต. ติดดาว เพื่อทำความเข้าใจมาตรฐาตรคุณภาพ (ฉบับปรับปรุง ปี 2561 ) เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ คุณเบญจวรรณ งานนโยบายและแผน โทร 075-201500 ต่อ 3032