69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาวะแทรกซ้อนของการหยุดหายใจขณะหลับ

เขียนโดย Super User

ภาวะแทรกซ้อนของการหยุดหายใจขณะหลับ

 

1. โรคหัวใจและหลอดเลือด

1.  แรงดันเลือดในปอดสูงขึ้น          (Pulmonary hypertension)

2.  ความดันโลหิตสูง                         ( Hypertension )

3.  โรคหลอดเลือดหัวใจ                   (Coronary artery disease)               

4.  ภาวะหัวใจวาย                               (heart jailure)

5.  ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ            (cardiac arrhythmia)

6.  โรคหลอดเลือดสมอง

 

2.  อาการอ่อนเพลียและล้าง่ายในเวลากลางวัน

                1.  ปวดศีรษะตอนเช้า

                2.  ง่วงนอนมากเวลากลางวัน

                3.  หงุดหวิดง่าย

                4.  หลับใน

                5.  ความสนใจและความสามารถในการเรียนลดลง

 

3.  ภาวะแทรกซ้อนจากยาหรือการผ่าตัด

                1.  ยานอนหลับหรือยาที่มีฤทธิ์ง่วงนอนจะทำให้การหยุดหายใจขณะหลับมากขึ้น

                2.  การหยุดหายใจในขณะหลับจะเป็นมากขึ้นหลังการผ่าตัดใหญ่

 

4.  ภาวะแทรกซ้อนทางตา

                มีงานวิจัยบางชิ้นสรุปว่าการหยุดหายใจขณะหลับสัมพันธ์กับโรคต้อหิน

 

5.  การเสียชีวิตกะทันหันหลังจากการหยุดหายใจขณะหลับ

 

6.  ภาวะแทรกซ้อนต่อคู่นอน

                ทำให้ผู้ที่นอนข้าง ๆ นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ  ทำให้ต้องแยกห้องนอนและทำให้สัมพันธภาพแย่ลง

เมื่อไหร่ควรตรวจการนอนหลับ

1.             นอนกรนเป็นประจำ หรือนอนกรนดังมากขึ้น

2.             ง่วงนอนมากในเวลากลางวัน

3.             ดัชนีมวลกายมากกว่า  35  กิโลกรัม / ตาราเมตร

4.             มีการหยุดหายใจขณะหลับ

5.             เส้นรอบวงคอ > 41  เซนติเมตร

6.             ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดขณะหลับน้อยกว่า  85%

 

เมื่อตรวจการนอนกรนหลับแล้ว  ผลการตรวจมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้าง

1.             Simple snoring  คือ  นอนกรนอย่างเดียว โดยไม่มีการง่วงนอนมากในเวลากลางวันและหยุดหายใจขณะหลับ 
น้อยกว่า  5  ครั้ง / ชั่วโมง

2.             Upper airway resistance syndrome  คือ  กลุ่มอาการที่มีความต้านทานของทางเดินหายใจจำนวนเพิ่มขึ้น
นอกจากมีการนอนกรนและการหยุดหายใจขณะหลับไม่เกิน 5 ครั้ง / ชั่วโมง  ยังมีการง่วงนอนมากในเวลากลางวัน

3.             Obstructive Sleep Apnea  คือ  ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับจนมีการหยุดหายใจมากกว่าหรือ
เท่ากับ  5 ครั้ง / ชั่วโมง  โดยแบ่งระดับความรุนแรงดังนี้

3.1  รุนแรงน้อย                  :  การหยุดหายใจขณะหลับ  5 – 15  ครั้ง / ชั่วโมง

3.2  รุนแรงปานกลาง        :  การหยุดหายใจขณะหลับ  15 – 30 ครั้ง / ชั่วโมง
3.3  รุนแรงมาก                   :  การหยุดหายใจขณะหลับมากกว่า  30 ครั้ง / ชั่วโมง

      หากมีการหยุดหายใจขณะหลับมากกว่า  20  ครั้ง / ชั่วโมง  จะสัมพันธ์กับอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

 

 

 

หมวด: