69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

รายละเอียดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รพ.ตรัง ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 3)

เขียนโดย งานแผน

รายละเอียดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รพ.ตรัง  ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 3)

หมวด: