69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมจอภาพ จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

ตามรายละเอียดแนบท้าย