69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานธุรการ,ต.พนักงานผู้ช่วย,ต.ผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานธุรการ,ต.พนักงานผู้ช่วย , ต.ผู้ช่วยพยาบาล